Področja delovanja

Odvetniška družba Martinec, o.p., d.o.o.  je specializirana za svetovanje in zastopanje v gradbenih zadevah (gradbenih sodnih ter upravnih postopkih), v zemljiškoknjižnih zadevah in premoženjskopravnih zadevah v zvezi z nepremičninami in v lokacijskih postopkih ter postopkih za izdajo gradbenih dovoljenj.

Hkrati nudi pravnim in fizičnim osebam pravno svetovanje, zastopanje in opravljanje drugih odvetniških opravil v vseh vrstah pravnih postopkov pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic ter pravnih interesov, zlasti na sledečih pravnih področjih:

Civilno pravo:

 • sestavljanje vseh vrst pogodb in drugih zasebnih listin,
 • zastopanje v postopkih izvensodnega reševanja sporov (mediacije, arbitraže),
 • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah civilnih sodnih sporov,
 • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov, tako pri zavarovalnicah, kot na sodiščih,
 • svetovanje in zastopanje v zapuščinskih postopkih, sestava oporok in drugih pogodb dednega prava,
 • svetovanje in zastopanje v nepravdnih postopkih,
 • svetovanje in zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih (vpisi pravic v zemljiško knjigo),
 • svetovanje, zastopanje in sestavljanje vseh vrst pogodb o prenosu lastninske pravice na nepremičninah (kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, …),
 • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah nepremičninskih sporov (motenje posesti, najemna razmerja, hipoteke, služnosti, nujne poti, ureditve meje, delitev/razdružitev nepremičnin …),
 • svetovanje in zastopanje v izvršilnih postopkih (sodne izterjave dolgov, zastopanje upnikov in dolžnikov, …),
 • svetovanje in zastopanje v gradbenih sporih (zastopanje investitorjev, izvajalcev, lastnikov nepremičnin, uveljavljanje zahtevkov iz gradbenih pogodb, uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov in zahtevkov v zvezi s stvarnimi napakami ter solidnostjo gradnje, …).

Gospodarsko pravo:

 • sestavljanje raznih vrst pogodb gospodarskega prava,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih pred arbitražami in častnimi razsodišči,
 • svetovanje in zastopanje v sodnih gospodarskih sporih,
 • svetovanje in zastopanje v sporih intelektualne lastnine (patenti, modeli, znamke, …),
 • svetovanje in zastopanje v upniško-dolžniških razmerjih,
 • statusne spremembe,
 • svetovanje in zastopanje v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave in likvidacije ter drugih insolvenčnih postopkih.

Upravno pravo:

 • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov pred raznimi upravnimi organi (postopki v zvezi s pridobivanjem oblastnih dovoljenj za gradnjo, inšpekcijski postopki, …),
 • svetovanje in zastopanje v postopkih pred Upravnim sodiščem RS,
 • svetovanje in zastopanje v upravnem sporu,
 • svetovanje in zastopanje v denacionalizacijskih postopkih.

Delovno pravo:

 • svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava,
 • zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnih sporih,
 • zastopanje na delovnih sodiščih vseh stopenj,
 • sestavljanje raznih vrst pogodb delovnega prava.

Pravo socialne varnosti:

 • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz socialnih zavarovanj (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in druge vrste socialnih zavarovanj).

Ustavno pravo:

 • svetovanje in zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS,
 • vlaganje pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti posamičnih pravnih aktov,
 • ustavne pritožbe.